Huurvoorwaarden

Algemene huurvoorwaarden slaapstrandhuisjes Stranddroom.
Ingeschreven bij de kamer van koophandel te Middelburg onder nr: 22042747

1. Reserveren

Een reservering kan zowel digitaal per online-formulier, schriftelijk als telefonisch worden gemaakt en is voor u en voor Stranddroom , indien het object beschikbaar is, bindend.

2. Financiële regeling

a. Na de reservering van het door u gekozen vakantieverblijf en periode ontvangt u een reserveringsbevestiging/factuur.
40% van de huursom zal binnen 14 dagen op de rekening van SD gestort worden, de resterende huursom zal minimaal 6 weken voor aankomst worden betaald.
b. Bij een reservering binnen 8 weken voor de dag van aankomst dient u het hele factuurbedrag binnen 14 dagen te betalen.
c. Bij een reservering binnen 1-3 weken voor de dag van aankomst dient u direct het hele factuurbedrag te betalen.
d. Niet tijdige betaling kan annulering van de reservering tot gevolg hebben.
e. Eventuele kosten voor geldstortingen zijn voor rekening van huurder.
f. Niet inbegrepen zijn:
- reserveringskosten 15 euro
- toeristenbelasting van 2,50 euro per persoon per nacht.

g. De borg van € 200,- zit in het factuurbedrag verwerkt en deze zal binnen 7 dagen ,na uw vertrek, teruggestort worden op het rekeningnummer waar de reservering mee betaald is, indien er schade of gebreken tijdens uw verblijf is gebeurd zal dit verrekend worden.

3. Rechten en verplichtingen verhuurder

a. Verhuurder verplicht zich het gehuurde op het overeengekomen tijdstip zindelijk en in goede staat aan huurder op te leveren.
b. Verhuurder mag het gehuurde op alle redelijke tijden bezichtigen of door aspirant-huurders doen bezichtigen.
c. Verhuurder mag in de meubilering en stoffering van de gehuurde ruimte na ondertekening van dit huurcontract geen wijziging meer aanbrengen ten nadeel van kwaliteit en/of comfort.

4. Rechten en verplichtingen huurder

a. Huurder verklaart zich met ligging, inrichting en behoorlijke staat van onderhoud van het gehuurde volstrekt bekent.
b. Per vakantieverblijf is alleen het maximum aantal personen toegelaten als genoemd op de website.
Een groep personen jonger dan 23 jaar is alleen met toestemming van de verhuurder mogelijk.
c. Huurder mag het gehuurde niet aan derden in huur of bruikleen afstaan, noch daarin meer personen doen overnachten dan bij dit contract is overeengekomen, tenzij met toestemming van verhuurder. Bij ( zonder toestemming ) overschrijding van het genoemde maximum aantal personen wordt de overeenkomst beschouwd te zijn ontbonden.
d. Huurder zal het gehuurde als een goed huisvader gebruiken en netjes en proper bewonen, zulks met inachtneming van het reglement van orde, daarbij verbindt hij zich alle schade met uitzondering van de gevaren van brand door zijn toedoen, of nalatigheid aan het gehuurde, de stoffering, de huisraad of anderszins ontstaan, direct te vergoeden. Dat geldt ook voor vermissing van enig deel van het gehuurde, de stoffering of het huisraad.
e. Ook draagt hij de verantwoording voor zijn gasten en familie. De bewijslast ligt bij de huurder. Alle gasten moeten zich aan de huisregels houden.
f. De plicht tot schadevergoeding geldt ook bij vermissing van de huisinventaris en andere tot het huurobject behorende voorwerpen.
g. Huurder verklaart in het bezit te zijn van een WA verzekering.
h. Huurder verbindt zich na afloop van de huurtermijn het huurobject met de zich daarin bevindende inventaris schoon en in goede staat af te leveren.
i. Huisdieren zijn niet toegestaan in onze strandslaaphuisjes.
j. Huurder zal het gehuurde uitsluitend als vakantie verblijf mogen gebruiken en met name daarin geen beroep of bedrijf mogen uitoefenen.
k. Het is verboden in het huurobject andere toestellen voor kook of was doeleinden te gebruiken dan die welke door verhuurder zijn aangebracht of geplaatst.
m. Het is de huurder verboden door het maken van muziek of lawaai overlast te veroorzaken aan de omgeving.

5. Algemene bepalingen

a. De terbeschikkingstelling van het huurobject aan huurder geschiedt door de overhandiging van de huissleutels.
b. Het vakantieobject moet op de dag van aankomst uiterlijk 18.00 uur betrokken worden, indien geen andere afspraken zijn gemaakt. Huurders die niet op tijd aan kunnen komen, zijn verplicht de huurder hiervan op de hoogte te stellen.
c. Eventuele klachten met betrekking tot het huurobject dienen direct bij de aanvang van de huurtermijn met de verhuurder te worden opgenomen, om zo de verhuurder in gelegenheid te stellen een en ander zo mogelijk onmiddellijk op te lossen.
d. Eventuele bijkomende kosten dienen vooraf schriftelijk op het huurcontract te worden vermeld.
e. Verhuurder is niet aansprakelijk voor de gevolgen van diefstal, beschadiging van eigendommen van huurder of ongevallen en letsel, een en ander behoudens in geval van schuld van zijn zijde. Als dan zal verhuurder echter nimmer gehouden kunnen worden tot vergoeding van meerdere kosten of schaden, dan waarvoor een normale WA verzekering onder deze omstandigheden dekking zou bieden.
f .U vrijwaart STRANDDROOM voor alle aansprakelijkheid ter zake van schade van derden die het gevolg zijn van enig handelen of nalaten van uzelf, andere gebruikers, uw reisgenoten of derden die zich met uw toestemming in Stranddroom bevinden.
g. Op de vertrek dag dient u het pand uiterlijk om 10.00 uur te verlaten, indien niet anders overeengekomen. Een precieze tijd spreekt u 1 dag van te voren af met uw verhuurder. 

6. Optie recht

a. Elke reservering kunt u binnen 7 dagen, gerekend vanaf de reserveringsdatum, ongedaan maken. Dit dient u eerst telefonisch te melden en via de mail te bevestigen onder bijvoeging van de reserveringsbevestiging.
b. Bij annulering na deze 7 dagen zijn de annuleringsvoorwaarden onverminderd van kracht ( zie punt 8 ).
c. Bij reservering binnen 8 weken voor de aanvang van de huurperiode is dit optierecht niet van kracht en gelden de normale annuleringsvoorwaarden onder punt 8.

7. Annulering door huurder

a. Annulering dient u eerst telefonisch te melden aan SD en daarna per mail-brief onder bijvoeging van de reserveringsbevestiging.
b. Bij annulering na 8 dagen en tot 3 maanden voor de begin datum van de huurperiode wordt 15 % van het huurbedrag in rekening gebracht
c. Bij annulering tussen 3 maanden en een maand voor de begin datum van de huurperiode wordt 50 % van het huurbedrag in rekening gebracht.
d. Bij annulering tussen 1 maand en een week voor de begin datum van de huurperiode wordt 90 % van het huurbedrag in rekening gebracht.
e. Bij annulering korter dan een week voor de begin datum van de huurperiode wordt 100 % van het huurbedrag in rekening gebracht.
f. Bovendien wordt bij een annulering de annuleringskosten á € 18,- in rekening gebracht.

8. Ontbinding

a. Verhuurder is gerechtigd dit contract als ontbonden te beschouwen zonder dat ingebrekestelling of tussenkomst van de rechter nodig zal zijn:
- als bij aanvang van de huurperiode de volle huursom niet is voldaan;
- indien huurder het gehuurde voortijdig verlaat;
- indien huurder nalaat het gehuurde te betrekken op de dag, waarop de huurtermijn een aanvang neemt voor 20.00 uur, zonder schriftelijke, telefonische of digitale berichtgeving, dat hij het gehuurde later tijdens de huurperiode zal betrekken;
- indien huurder de verplichtingen uit deze overeenkomst en/of het/de reglementen van orde niet nakomt.
b. Het verlaten van het gehuurde object doet alle rechten op compensatie of vergoeding teniet.

9. Geschillen

a. Alle geschillen die tussen partijen mochten ontstaan, en niet anders dan gerechtelijk kunnen worden beslist, zullen door een daartoe bevoegde rechter te Middelburg worden beslecht.

10. Overig/aansprakelijkheid

a. De verhuurder is niet verantwoordelijk voor:
- diefstal, verlies, of schade, op wat voor manier dan ook, die tijdens of als gevolg van een verblijf in dit verhuurobject ontstaan;
b. De verhuurder aanvaardt geen aansprakelijkheid voor incidenten/letsel van personen die kunnen ontstaan door middel van natuurelementen van welke aard dan ook, tijdens of voor een verblijf in één van de huisjes.
c. Ongemakken of overlast veroorzaakt door derden.
d. Onvoorziene omstandigheden in welke aard dan ook.
e. De huurder dient zich te houden aan alle overige huisreglementen, die opgenomen zijn in de welkomst map van de slaapstrandhuisjes.
f. Op de verhuurovereenkomst is het Nederlands recht van toepassing.
g. De verhuurder stelt zich vrij van 100 % terugbetaling van het gehuurde object indien er door een overheid een reisverbod is afgegeven.
Er zal door de verhuurder een afwijkende regeling worden genomen welke door de verhuurder wordt bepaald.
h. De verhuurder is niet aansprakelijk wanneer er tijdens uw verblijf zandsuppletie werkzaamheden worden uitgevoerd.
i. De verhuurder kan niet aansprakelijk gesteld worden bij een uitbraak van een epidemie/ pandemie voor volledige terugbetaling.